Általános Szerződési Feltételek

A

 

 

 

HTTPS://CSEMEGEFARM.HU

WEBÁRUHÁZ

 

VÁSÁRLÓKRA VONATKOZÓ

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(ÁSZF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos:

2021. január 1.  napjától


T A R T A L O M J E G Y Z É K

 

 

 

I.            Bevezető rendelkezések - Általános Szerződési Feltételek. 2

II.           A szolgáltató által üzemeltetett webáruházra vonatkozó adatok. 2

III.         Értelmező rendelkezések – Fogalommeghatározások. 3

IV.         Általános rendelkezések. 4

IV.1.     A jelen ÁSZF hatálya. 4

IV.2.     Az ÁSZF elérhetősége és módosítása. 5

IV.3.     Adatvédelem.. 5

V.          A szolgáltatás elérhetősége. 5

VI.         Egyedi jogviszony létrejötte, tartalma. 6

VII.        A vásárlási feltételek. 6

VII.1.    Regisztráció nélküli megrendelés (átmeneti jogviszony). 6

VII.2.    Regisztrációt követő megrendelés (tartós jogviszony). 6

VII.3.    A felhasználó nyilatkozatai 7

VIII.      A megrendelés menete. 8

IX.         Minimumrendelés, a termék ára, mennyisége, csomagolása, egyéb költségek. 9

X.           Fizetési feltételek - számlázás. 9

XI.         Általános szállítási feltételek – a termékek átvétele. 10

XII.        A megrendelés visszavonása, módosítása. 11

XIII.       A szolgáltató felelőssége. 11

XIV.      A szerződéstől való elállás: 14

XV.        Panasztétel, reklamáció. 16

XVI.      A szolgáltató felelőssége. 16

XVI.1.   A webáruház működtetésével kapcsolatos felelősség. 17

XVI.2.   A termék átadás-átvételével kapcsolatos felelősség. 17

XVII.     A szerződéses jogviszony megszűnése, megszüntetése. 18

XVIII.    Egyéb rendelkezések. 19

 


 

I.            Bevezető rendelkezések - Általános Szerződési Feltételek

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a szolgáltató (székhely: 2765 Farmos Öregszőlő 1478., cégjegyzékszám: 13-09-209516) által üzemeltetett, https://www.csemegefarm.hu honlapon  keresztül elérhető internetes vásárlási felület (a továbbiakban: webáruház) által nyújtott szolgáltatásokra, a webáruház igénybevételének használati feltételeire, használatára, valamint a webáruházon keresztül történő megrendelésre, vásárlásra vonatkozóan határozza meg a szolgáltató webáruházának általános szerződési feltételeit.

 

A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77. § - 6:81.§ rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek tekintendő és a felhasználó által a webáruház használata, a webáruház által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, valamint a webáruházon keresztül történő vásárlás során akként kezelendő.  A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak mindazon szerződésekre, amelyek a webáruházon keresztül a szolgáltató és a felhasználó között jön létre. Az ÁSZF felhasználó általi megismerése és elfogadása a webáruház által nyújtott szolgáltatások igénybevételének alapvető feltétele, amelyet a felhasználó a webáruházon történő vásárlás végén a Megrendelés véglegesítésekor „Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam és elfogadom” jelölőnégyzetre való kattintással fogad el. A vásárló a jelölőnégyzet kipipálásával, az arra való kattintással elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megismerte, megértette, és annak tartalmát kifejezetten elfogadja.

 

A jelen ÁSZF célja, hogy teljeskörűen szabályozza a szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatát, valamint a szolgáltató és a vevők közötti adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogviszony valamennyi általános elemét, ezáltal tájékoztassa a felhasználót

-          a webáruház szolgáltatást nyújtó személyéről, elérhetőségéről,

-          a webáruház által nyújtott szolgáltatásokról,

-          a webáruház használatával, valamint a megrendelési-, szerződéskötési folyamattal kapcsolatos információkról,

-          a szállítási és fizetési feltételekről,

-          a vásárló jogairól,

-          a szolgáltató felelősségéről,

-          a hibás teljesítésről, valamint

-          a vásárló panasztételi-, illetve a jogérvényesítési lehetőségeiről.

 

A jelen ÁSZF-től való eltérés csak a felek kifejezett, erre irányuló akaratával, kizárólag írásbeli formában érvényes. A felhasználó jogosult a szolgáltató felé jelezni a jelen ÁSZF-től való eltérési szándékát. A felhasználó ezen szándékát a szolgáltató felé írásban az eltérés pontos megjelölésével teheti meg.

 

A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadóak. A szolgáltató és a felhasználó közötti jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZF és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok együttesen tartalmazzák.

 

A szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 

II.            A szolgáltató által üzemeltetett webáruházra vonatkozó adatok

 

 

A szolgáltató az általa üzemeltetett webáruházon keresztül egy elektronikus felületet biztosít a szolgáltató és a felhasználó virtuális találkozására, ezáltal a webáruház, mint közvetítő felület lehetőséget biztosít a szolgáltatónak az általa értékesíteni kívánt termékek eladására, illetve a vásárlóknak a szolgáltató által kínált termékek megvásárlására. A webáruház használatával megkötött adásvételi szerződés a szolgáltató és a vevő között jön létre.

 

A webáruház, mint honlap a MagneSoft Bt. (2111 Szada, Szőlő u. 6.) tulajdona, azt a szolgáltató bérli. A szolgáltató a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok alapján végzi.

 

A webáruházat üzemeltető személyre, a szolgáltatóra vonatkozó adatok:

 

Neve: Csemege Farm Kft.

Székhelye: 2765 Farmos Öregszőlő 1478

Cégjegyzékszáma: 13-09-209516

Adószáma: 28965132-2-13

E-mail címe: csemegefarmkft@gmail.com

Telefonszáma: +36308321018

 

 

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltatóra vonatkozó adatok:

 

Neve: MagneSoft Informatikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 2111 Szada, Szőlő utca 6.

Cégjegyzékszáma: 13-06-069152

Adószáma: 25377723-2-13

Elérhetősége: info@magneshop.hu

 

 

III.            Értelmező rendelkezések – Fogalommeghatározások

 

 

A jelen ÁSZF értelmezése során a szavak általánosan elfogadott jelentésén túl az alábbi kifejezések a mellettük található meghatározott jelentéssel bírnak (tekintet nélkül a szavak kezdőbetűjének méretére, valamint arra, hogy azok milyen időben, számban, módban és esetben állnak).

 

Adatvédelmi Tájékoztató”: a szolgáltató által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számon kibocsátott általános adatvédelmi rendelete alapján készített és a webáruházon, mint honlapon bárki számára könnyen hozzáférhető módon feltöltött szabályzat, mely kötelezően alkalmazandó a természetes személy felhasználók személyes adatainak feldolgozására, kezelésére, őrzésére, esetleges továbbítására és megsemmisítésére vonatkozóan.

 

ÁSZF”: jelen dokumentum, tehát a szolgáltató által alkalmazott szabályrendszer, amely meghatározza a szolgáltató és a felhasználó közötti információs szolgáltatási, közvetítési jogviszony, valamint a szolgáltató és a vevő közötti adásvételi jogviszony alapvető szabályait, melynek rendelkezéseit alkalmazni kell a szolgáltató és valamennyi felhasználója, valamint a vevői közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a felhasználó a webáruházat használja, illetve annak használatával adásvételi szerződést köt.

 

„Átvétel helye”: az a hely, ahol a vevő a terméket átveszi, mely a vevő által meghatározott szállítási cím.

 

„Átadó személy”: az a személy, aki a vevő által megrendelt terméket az átvétel helyén az átvevő személy részére átadja.

 

„Átvevő személy”: az a személy, aki vevőként vagy a vevő képviseletében eljárva a terméket az átadó személytől átveszi.

 

„Kosár”: a vevő a webáruházban az általa megrendelni kívánt termékeket egy virtuális vásárlói kosárba helyezi, ami a megrendelés véglegesítéséig módosítható, törölhető.

 

Felhasználó”: az a természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek a szolgáltató a webáruház honlapján keresztül információs szolgáltatást nyújt. Ezen alanyi kör a jelen ÁSZF alkalmazásában a webáruházon böngésző személyt, illetve a vevőt jelenti.

 

„Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Harmadik Személy”: az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos a felhasználóval, illetőleg a szolgáltatóval vagy annak képviselőjével.

 

„Webáruház”: a szolgáltató által működtetett honlap, ahol a szolgáltató a szolgáltató és a vásárló virtuális találkozására egy elektronikus felület biztosít, ezáltal mint közvetítő felület lehetőséget biztosít a szolgáltatónak az általa értékesíteni kívánt termékek felkínálására, eladására, illetve a vásárlóknak a szolgáltató által kínált termékek megvásárlására.

 

Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

 

Regisztráció”: a felhasználó esetében a szolgáltatások igénybevételének megkezdéséhez opcionálisan választható folyamat, amelynek során a felhasználó – felhasználói adatainak megadása mellett – megismeri és elfogadja a szolgáltató jelen ÁSZF-ét és Adatvédelmi Tájékoztatóját. A regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a felhasználó a szolgáltatóval szerződést köt, amellyel elfogadja és tudomásul veszi a szolgáltató által működtetett honlapon nyújtott webáruházi szolgáltatások szabályait, előírásait, működési mechanizmusát.

 

Személyes Adat”: valamennyi, a felhasználóra vonatkozó információ, a felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés.

 

Szolgáltatás”: a szolgáltató által a felhasználónak a honlapon keresztül nyújtott információs szolgáltatás(ok) összessége, annak összes funkciója, valamint a webáruházon keresztül történő termékértékesítés és azok kiszállítása.

 

„Szolgáltató”: az a jogi személy, aki a webáruház honlapot üzemelteti, a webáruházon keresztül e termékeit értékesítésre felkínálja, valamint a vevők által megrendelt és a szolgáltató által eladott termékeket a vevő részére kézbesíti.

 

„Termék”: mindaz, ami a webáruház honlapján, a szolgáltató által felkínáltan, mint megvásárolható áru feltüntetésre kerül. A megvásárolható termékek köre, a szolgáltató által aktuálisan leszállítani vállalt, aktuálisan rendelkezésre álló, a felhasználó által ténylegesen megrendelhető termékek körét jelenti

 

Vásárló vagy vevő”: a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerinti szakmáján, önálló foglalkozásán és üzleti tevékenysége körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy felhasználó (fogyasztó), továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozást is, amely az webáruház használatával a szolgáltatótól árut, terméket rendel, vesz.

 

 

IV.            Általános rendelkezések

 

 

IV.1. A jelen ÁSZF hatálya

 

Személyi hatály

A jelen ÁSZF személyi hatálya a szolgáltatóra, mint a webáruház üzemeltetőjére és a felhasználó közötti jogviszonyra, valamint a szolgáltatóra, mint a termékeit értékesítő, kézbesítő személyre és a vevő közötti jogviszonyra terjed ki.

 

Időbeli hatály

A jelen ÁSZF annak kihirdetése napján határozatlan időre lép hatályba azzal, hogy

-          a szolgáltatóra nézve a jelen ÁSZF annak kihirdetésével,

-          az egyes vásárlókra nézve pedig a webáruház figyelemfelhívó tájékoztatását követően megjelenő „Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam és elfogadom” jelölőnégyzetre való kattintással

válik kötelező erejűvé.

 

A jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása, valamint módosítása esetén. A felek jogviszonyában mindig az egyes cselekmények megtételekor hatályban lévő ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Területi hatály

A jelen ÁSZF a webáruház használatával kapcsolatos, valamint a szolgáltató és a vevők közötti jogviszonyból eredő valamennyi magyarországi jogügyletre kiterjed.

 

Tárgyi hatály

A jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a webáruház használatát, valamint a szolgáltató és a vásárló közötti adásvételi jogviszonyt.

 

 

IV.2. Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

 

A szolgáltató biztosítja, hogy a vásárlók a vásárlást megelőzően megismerhessék jelen ÁSZF tartalmát, azt megfelelően értelmezhessék és választásuk szerint elfogadhassák. A szolgáltató webáruházának jelen ÁSZF-e nyilvános, a szolgáltató a weboldalán (https://csemegefarm.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek annak mindenkor hatályos szövegét a felhasználó számára könnyen elérhetővé teszi, közzéteszi. A jelen ÁSZF ugyancsak elérhető a szolgáltató székhelyén.

 

A szolgáltató a vevő megrendelését követően a vevő által elfogadott, aktuálisan hatályos ÁSZF-et a megrendelésről szóló visszaigazoló e-mailben mellékletként is megküldi.

 

A felek tudomásul veszik, hogy az ÁSZF elfogadása és az adásvételi szerződés megkötése esetén az ÁSZF tartalmát egyedileg megtárgyaltnak tekintik.

 

A jelen ÁSZF módosítására a szolgáltató egyedileg, egyoldalúan bármikor jogosult azzal, hogy a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal köteles a módosítást a https://csemegefarm.hu/hirek-esemenyek1 weboldalon hirdetmény útján közzétenni.

 

 

A felhasználó a módosított ÁSZF-et a módosítás hatálybalépését követő újabb kosár megrendelésre történő elküldésével fogadja el. A felhasználó kizárólag az ÁSZF elfogadását követően tudja megrendelését a vétel szándékával véglegesíteni.

 

 

IV.3. Adatvédelem

 

A webáruház külön Adatkezelési Tájékoztatóval rendelkezik, mely elérhető a https://csemegefarm.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken, és amelyet a felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg kifejezetten elfogad és tudomásul vesz.

 

A szolgáltató a felhasználó személyes adataiból a számla kiállításához és a termékek kiszállításához, valamint egy szükség szerinti kapcsolatfelvételhez feltétlenül szükséges adatokat ismeri meg.

 

 

V.            A szolgáltatás elérhetősége

 

 

A szolgáltató a webáruházon keresztül elérhető szolgáltatását Magyarország területén nyújtja és megtesz minden tőle telhetőt a szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. A szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve azonban nem tudja garantálni a felhasználó számára azt, hogy a szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a felhasználónak lehetősége van a hibát elektronikus úton (e-mailben), vagy telefonon bejelenteni. A szolgáltató a bejelentést követően minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

A szükséges javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez szükséges időtartam alatt a szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználó webáruházhoz való hozzáférését ideiglenes jelleggel korlátozza.


A szolgáltató a regisztrált felhasználók e-mailen keresztül történő tájékoztatását követően bármikor jogosult a szolgáltatás nyújtását szüneteltetni vagy megszüntetni azzal, hogy a már megrendelt kosárban szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.

 

 

VI.            Egyedi jogviszony létrejötte, tartalma

 

 

A szolgáltató és a felhasználó közötti közvetítő szolgáltatásra irányuló jogviszony a szolgáltató webáruház nyújtotta szolgáltatás igénybevételével jön létre.

 

A vevő és a szolgáltató közötti adásvételi jogviszony a webáruházon történő a vevő általi megrendelés leadásával, tehát a megrendelés véglegesítésével és a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail kiküldésével jön létre.

 

 

A szolgáltató vállalja, hogy

-          a webáruház honlapját folyamatosan üzemelteti,

-          a webáruházon az általa értékesítésre kínált termékek listáját, ellenértékét és elérhetőségét megjeleníti, folyamatosan frissíti és aktualizálja,

-          az általa értékesíteni kívánt termékeket megfelelő körülmények között tárolja, azokat a jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelően értékesíti (csomagolás, címkézés),

-          a megrendelt terméket a vevő által a rendelése leadásakor megadott címre szállítja, és ott átadja a vevő vagy képviselője részére.

 

A vevő vállalja, hogy

-          az általa megrendelt termék ellenértékét – választása szerint - előre utalással vagy utánvéttel megfizeti,

-          a megrendelt terméket az általa megadott címen ő vagy képviselője átveszi.

 

 

A szerződés nyelve a magyar. A megrendelések leadása elektronikus úton, a webáruházon keresztül leadott rendeléssel lehetséges. A webáruházon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a vevő és a szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azok iktatásra nem kerülnek, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

 

VII.            Vásárlási feltételek

 

 

VII.1. Regisztráció nélküli megrendelés (átmeneti jogviszony)

 

A vevő a webáruházon regisztráció nélkül is tud „A megrendelés menete” pontban leírt módon a vásárláshoz szükséges adatai (név, cím, email cím, telefonszám, szállítási cím) megadását követően vásárolni.

 

 

VII.2. Regisztrációt követő megrendelés (tartós jogviszony)

 

A vásárló döntése alapján regisztrálhat a webáruház honlapján, mely regisztráció a regisztráció menüpont alatt található csillaggal jelölt adatok (teljes név, irányítószám, cím, telefonszám, e-mail cím, jelszó) megadásával és a szolgáltató részére történő megküldésével valósul meg. A vevő a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni.

 

A vevő a regisztrációjával nyugtázza a jelen ÁSZF és a kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató elolvasását, megértését, valamint elfogadását. A sikeres regisztrációt követően a vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt kap, és a regisztráció befejezéseként a visszaigazoló e-mailben található linken keresztül véglegesítheti a regisztrációját.

 

A regisztráció során a felhasználónak a saját felhasználói fiókjához létre kell hoznia egy jelszót, mely jelszót köteles titokban tartani, azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a felhasználó ezen feltételezése, a szolgáltató jogosult a felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A szolgáltató nem felelős a felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

 

Ha változás következik be a felhasználó adataiban, akkor erről a változásról felhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatót e-mail útján értesíteni, vagy ezen változásokat a honlapon található „fiók/fiókadatok/személyes adatok módosítása” menüpont alatt megváltoztatni. A felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is, illetve a „fiók törlése” menüpont alatt azt maga is törölheti.

 

A nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, őrzéséből vagy az értesítés elmaradásából eredően a szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a webáruház nem vállal felelősséget.

 

A szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

 

A szolgáltató jogosult a regisztrációval tudomására jutott adatokat rögzíteni, és azokat az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezelni. A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltató külön Adatvédelmi Tájékoztatóval rendelkezik, amelynek felhasználó általi elfogadása és megismerése a tartós szolgáltatási jogviszony létrejöttének feltétele.

 

A sikeres regisztrációt követően a regisztráció megszűnéséig a felhasználó jogosulttá válik a szolgáltatások tartós igénybevételére, így a „A megrendelés menete” pontban leírt módon történő termékek vásárlására.

 

 

VII.3. A felhasználó nyilatkozatai

 

A felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és egyben szavatolja, hogy:

-          nagykorú, 18. életévét betöltött cselekvőképes személy vagy munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy,

-          elolvasta, megértette, és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát és feltételeit,

-          elolvasás és értelmezést követően kifejezetten elfogadta a szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatóját,

-          a szolgáltatás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik,

-          kártalanítja a szolgáltatót harmadik személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely a webáruház felhasználó általi jogellenes használatával, illetve a szolgáltató szolgáltatásainak jogellenes igénybevételével összefüggésbe hozható, vagy abból ered.

 

Amennyiben a felhasználó fenti nyilatkozata utólag hamisnak bizonyul, az a felhasználó súlyos szerződésszegésének minősül, ami a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás azonnali megszüntetését vonhatja maga után, melynek következtében a felhasználó a továbbiakban nem jogosult a webáruház használatára, a honlapon keresztül történő megrendelések leadására, a szolgáltató által a honlapon kínált termékeinek a megvásárlására.

 

 

 

 

VIII.            A megrendelés menete

 

 

A felhasználó a webáruházban található elérhető termékek közül kiválasztja az általa megvásárolni kívánt terméke(ke)t, megadja a kívánt mennyiséget, majd ezeket a „kosarába” helyezi. A kosár összeállítása nem azonos a termék megrendelésével, nem teremt kötelezettséget a termék megvásárlására. A kosárban a termék(ek) mennyisége a megrendelés véglegesítéséig bármikor módosítható, a termék(ek) törlése lehetséges. A vásárló a megrendelés során rögzíti nevét, címét (esetlegesen szállítási címet, ha az eltérő), e-mail címét és telefonszámát, mely adatokra a számla kiállításához, a szállításhoz, a kapcsolatfelvételhez van szükség. Ezt követően a vásárló ki tudja választani a termék(ek) ellenértékének megfizetésének a módját. Ezt követően a megrendelés véglegesítése előtt a vásárló még egyszer át tudja tekinteni a megrendelés során rögzített adatokat, a megvásárolni kívánt termék(ek)et, azok módosítására, törlésére ekkor még van lehetőség. Miután a vásárló a kosarában ellenőrizte az általa megvásárolni kívánt termék(ek)et, azok mennyiségét, az általa megadott adatokat, a fizetés módját és a fizetendő ellenérték összegét, akkor véglegesítheti a megrendelését.

 

A vásárló a megrendelés véglegesítése során

-          elküldi a megvásárolni kívánt termék(ek) fajtáját és mennyiségét,

-          elfogadja a jelen ÁSZF és a hivatkozott Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit,

-          megadja a termék(ek) átvételének a helyét,

-          kiválasztja a megrendelt termék(ek) ellenértékének és az esetleges szállítási díj megfizetésének a módját (utalás vagy utánvét, bővebben a „Fizetési feltételek – számlázás” cím alatt),

-          vállalja a megrendelt termék(ek) ellenértékének megfizetését, valamint

-          vállalja a megrendelt termék(ek) általa megadott átvételi helyen történő átvételét.

 

Az adásvételi szerződés létrejöttéhez, tehát a vásárláshoz szükséges a megrendelés véglegesítése. A megrendelés véglegesítésével a vásárló és a szolgáltató között kétoldalú adásvételi szerződés jön létre, mely alapján a vásárló köteles az általa megrendelt termék(ek) ellenértékét megfizetni és az általa választott átvételi helyen és időpontban a termék(ek)et átvenni, a szolgáltató pedig köteles a megrendelés szerinti termék(ek)et és a számlát átadni.

 

A rendelés elküldésére minden nap 00:00 órától 24:00 óráig van lehetőség. A termék(ek) átvételére, szállítására vonatkozó rendelkezések az „Általános szállítási feltételek – a termékek átvétele” cím alatt találhatóak.

 

A megrendelés véglegesítését követően a szolgáltató a vásárló által megadott e-mail címre haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló levelet küld a vevő által megadott e-mail címre, melyben megerősíti a vevő megrendelését, tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, mennyiségét, azok kiválasztáskor érvényes árát, a szállításra vonatkozó feltételeket, a vásárló által megadott adatokat, a megrendelés dátumát, a választott fizetés módját, , valamint a termékek ellenértékének és a szállítási költségnek az összegét.

 

Amennyiben a vevő a megrendelés véglegesítésétől számított 48 órán belül nem kapja meg a rendeléséről a visszaigazolást, ezt e-mailben, a csemegefarmkft@gmail.com e-mail címen tudja a szolgáltató felé bejelenteni. Amennyiben a vevő a rendelés utáni 48 óra leteltét követő 48 órán belül nem jelzi írásban a szolgáltató felé, hogy a megrendeléséről nem kapott visszaigazolást, úgy a nem megkapott visszaigazolásokból eredő károkért a szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

 

A vásárló a megrendelés véglegesítése után mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a webáruház visszaigazoló e-mailjét, tehát ebben az esetben a vásárló nem köteles megvásárolni a megrendelésében foglalt termékeket, jogosult a már megfizetett vételárat visszakövetelni. Amennyiben a megadott e-mail cím megszűnik, vagy arra a visszaigazoló e-mail nem kézbesíthető, úgy az értesítés elmaradásából származó károkért a szolgáltató nem felel, felelősségét ebben a körben kifejezetten kizárja.

 

 

IX.            Minimumrendelés, a termék ára, mennyisége, csomagolása, egyéb költségek

 

 

Minimum rendelés

A webáruházban a minimális rendelési érték 1.000,- forint rendelésenként, mely összeg nem foglalja magában a szolgáltató által a honlapján közzétett egyéb költségeket (például szállítási díj).

 

A termék ára

A honlapon megállapított, feltüntetett árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. A szolgáltató a megrendelés időpontjában érvényes, a webáruházon szereplő fogyasztói áron értékesíti termékét a vevő részére. A termék áraként feltüntetett összeg nem tartalmazza az egyéb költségeket, azok a megrendelés véglegesítése során kerülnek hozzáadásra a termék(ek) értékéhez.

 

Mennyiségi eltérések

A vevő a termék jellegétől, valamint a szolgáltató által biztosított kiszereléstől függően meg tudja határozni az általa megrendelni kívánt termék mennyiségét.

A szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a vásárló által rendelt mennyiséget pontosan leszállítsa, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, tehát a vevő által megadott mennyiséghez a legközelebb álljon. Azonban a szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelt terméket bizonyos mérési pontatlanságból adódó eltéréssel szállítsa le, amely azonban nem haladhatja meg a súlyra/térfogatra mért termék rendelt mennyiségének 5 %-át. Amennyiben a szolgáltató a rendelt mennyiségtől az előbb megadott mértékben negatív irányban tér el (kevesebbet kap), úgy a szolgáltató az eltérés arányos ellenérékét az átadáskor a vevő részére visszafizeti, amennyiben a szolgáltató a rendelt mennyiségtől pozitív irányban tér el, úgy a plusz mennyiség kifizetésére a vevő nem köteles. Darabra rendelt termék esetében mennyiségi eltérés nem elfogadható.

 

Csomagolás

A szolgáltató a zöldség-gyümölcs áruk kivételével termékeit csomagolva szállítja. A termékek megfelelő csomagolása, a csomagolásra vonatkozó jogszabályi előírások betartása a szolgáltató kötelezettsége. A csomagolás tartalmaz minden olyan tájékoztatást, amely az adott termék összetételére, felhasználására, jellemzőire, minőségére, fogyaszthatóságára vonatkozik. A vásárló a termék átvételekor ezen tájékoztatást megismerheti.

 

Egyéb költségek

A vásárló az általa rendelt termékek honlapon meghatározott árán felül köteles megtéríteni mindazon költségeket, amelyeket a szolgáltató honlapján közzétesz (például szállítási díj).

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a megrendelést visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a termék(ek) árát és az egyéb költségek díjait.

A szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére, a rendszer műszaki hibájából eredő, bárki számára felismerhető, hibásan feltüntetett árért, valamint a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért (például 0 Ft). Ilyen esetekben a szolgáltató nem köteles a terméket az webáruház felületén hibásan feltüntetett áron leszállítani. Hibásan feltüntetett ár felismerése esetén a szolgáltató a rendelés visszaigazolását követően a vásárlót tájékoztatja a termék valós áráról. A szolgáltató a vásárló döntésétől függően - amennyiben a terméket a valós áron is meg kívánja vásárolni - a terméket a valós áron a megrendelt termékek közé teszi, vagy - amennyiben a terméket a valós áron nem kívánja megvásárolni - a hibás áron megrendelt terméket a vevő döntése alapján a megrendelt termékek listájából törli.

 

 

X.            Fizetési feltételek - számlázás

 

 

A fizetés történhet előre utalással és utánvéttel.

 

Átutalás esetén a vevő a megrendelését visszaigazoló e-mailben feltüntetett ellenértéket, a levélben megadott bankszámlaszámra 48 órán belül köteles megfizetni. A vevő az átutalásos megbízás során a megjegyzés mezőbe a megrendelése során megadott vásárló nevét, valamint a visszaigazoló e-mailben kapott rendelési azonosítót köteles feltüntetni. A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem határidőben teljesített utalás esetén a rendelést törölje, tehát azt a vevő részére nem szállítja ki. A szolgáltató nem vállal felelősséget az utalás során a bankszámla adatokban, vagy megjegyzés mezőbe tévesen rögzített adatokból keletkező károkért, vállalja azonban, hogy a vevő által jelzett téves bejegyzést a tőle elvárható módon korrigálja, így megtesz minden tőle telhetőt a megrendelés és a befizetés közötti kapcsolat megtalálására, hogy a vevő az általa megrendelt terméket (amennyiben annak ellenértéke beazonosítható módon ténylegesen megérkezett a szolgáltató bankszámlaszámára) átvehesse. Amennyiben erre nincs mód, a vevő választása szerint élhet a szolgáltató által biztosított utánvétes fizetési lehetőséggel, vagy kérheti rendelése törlését a rendszerből. Amennyiben a szolgáltató a vevő jelzésére tévesen beérkezett összege(ke)t talál a bankszámla kivonatban, úgy a visszautalással keletkező tranzakciós díj levonása után keletkező összeget a vevő jelzését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a vevő részére visszautalja.

 

Utánvétes fizetés esetén a vevő a termékek ellenértékét az átvétel helyén a termékek átvételével egyidejűleg fizeti meg az átadó személy részére készpénzben vagy bankkártyával.

 

A szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően a fizetendő díj összegéről elektronikusan számlát állít ki, melyet a vevőnek e-mail útján kézbesíti.

 

 

XI.            Általános szállítási feltételek – a termékek átvétele

 

 

A vásárló a honlapon történő megrendelés során megadja az átvétel helyét és idejét. A vásárló köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható, az biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a szolgáltató nem vállal felelősséget a házhozszállításért, illetve annak elmaradásáért, valamint az ezzel kapcsolatban felmerült károkért.

 

A szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a visszaigazolásban szereplő időpontban szállítsa, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények vagy körülmények következtében áll elő, amelyeket a szolgáltató nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály, extrém időjárási körülmények). A szolgáltató ilyen esetben haladéktalanul tájékoztatja a vevőt a késedelemről, annak mértékéről, szükség szerint új szállítási időpontot egyeztetnek.

 

Ha a vevő által megjelölt helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért terméket (a továbbiakban: át nem vett termék), és ezt a vevő előzetesen nem jelzi, azaz nem kér a szállítással kapcsolatosan módosítást, az átadó személy köteles értesítést hagyni arról, hogy megkísérelte a szállítást és jelezni, hogy a vevő lépjen kapcsolatba telefonon a szolgáltatóval az újbóli kiszállítás érdekében. A szolgáltató ilyen esetben a romlandó, illetve minőségét rövid ideig megőrző termékeket nem köteles tárolni, megőrizni. Amennyiben a szolgáltató a vevő kérésére a termékeket megőrzi egy következő szállításra, akkor a szolgáltató nem vállal felelősséget a romlandó, illetve minőségét rövid ideig megőrző termékek minőségéért, köteles azonban azokat a lehetőségeihez mérten a legoptimálisabb körülmények között tárolni, a vevő pedig köteles a termékek ellenértékét megfizetni.

 

A vevő a megrendelés átvételét megelőzően a terméke(ke)t megtekintheti, azok minőségéről meggyőződhet. A vevő a termékek minőségi megfelelését az átvétellel kifejezetten elfogadja. Amennyiben az adásvételi szerződés tárgya romlandó, illetve a minőségét rövid ideig megőrző termék, a vevőt a termék átvétele után az elállás joga nem illeti meg.

 

A termékek kiszállítása hétfőtől péntekig 08:00 óra és 18:00 óra között, szombati napon 08:00 óra és 12:00 óra között történik (szállítási időszak). A webáruház honlapján feltüntetésre kerül amennyiben egy termék csak bizonyos, a honlapon megadott napra rendelhető.

 

Alkoholtartalmú italok kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek részére adhatóak át. Amennyiben az átadó személy az átvevő személy életkorát nem tudja megállapítani, az átadó személy jogosult meggyőződni az átvevő személy életkoráról. Az átvevő személy az életkorát személyazonosító okmányának felmutatásával tudja igazolni. Amennyiben az átvevő személy ennek nem tesz eleget, az átadó személy az alkoholtartalmú termékek átadását megtagadja, azokra az át nem vett termékekre vonatkozó fenti rendelkezések az irányadóak.

 

Szolgáltató a házhozszállítás saját maga végzi, fenntartva, hogy – igény, illetve szükség esetén – egyéb fuvarozó alvállalkozót is bevonjon a teljesítésbe.

 

 

XII.            A megrendelés lemondása, módosítása

 

 

A vásárló a jelen ÁSZF elolvasásával tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés létrejöttét követően a rendelését a kiszállítás előtt 1 nappal jogosult bárminemű jogkövetkezmény nélkül lemondani, vagy azt módosítani. A vevő ezen lemondási vagy módosítási szándékát a csemegefarmkft@gmail.com e-mail címen tudja bejelenteni. Jelen rendelkezések nem érintik a vevő elálláshoz való jogosultságát.

 

 

XIII.            A szolgáltató felelőssége

 

 

A szolgáltató köteles az általa értékesített termékek csomagolására, címkézésére vonatkozó jogszabályi előírások betartására. A vevő az átvétel pillanatában meggyőződhet a csomagolás sértetlensége, illetve a termékre vonatkozó minőségét megőrzi, valamint a fogyaszthatóságát megjelölő határidő mellet a termék látható minőségi hibáiról is (például penész, nem természetes szennyeződés stb.).

A szolgáltató köteles a vevőt haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben az általa vállalt termék kiszállítása bármilyen akadályba ütközik.

 

 

XIII.1. A szolgáltató késedelme, illetve a lehetetlenülés

 

Mivel a szolgáltató által üzemeltetett webáruház mezőgazdasági termékeket is értékesít, a szolgáltató minden igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy egy meghirdetett termék a szállítás időpontjában mégsem áll rendelkezésre (például: elverte az eső az epret), vagy azt a szolgáltató minőségi hibára hivatkozva nem kívánja továbbítani a vevő részére (Tehát a szolgáltató késedelembe esik vagy a teljesítés lehetetlenné válik).

 

Ilyen esetben a vevő választása szerint

-          jogosult a szerződéstől elállni és a már megfizetett termék értékének a visszatérítését követelheti, vagy

-          kérheti a termék kiszállítását későbbi időpontban – amennyiben akkor a termék megfelelő minőségben rendelkezésre áll –.

 

Amennyiben a vevő más szállítási időszakban történő átvételt választja, azonban a termék ekkor sem áll megfelelő minőségben a rendelkezésre, akkor a szolgáltatónak 10 nap áll a rendelkezésére, hogy a vevő által átutalással már megfizetett vételárát a vevő részére visszatérítse.

 

Amennyiben a szolgáltató az általa kiszállítani vállalt termék kiszállítását jogos ok nélkül megtagadja, a vevő választása szerint a termék kiszállítását vagy az általa megfizetett vételár visszafizetését követelheti.

 

 

XIII.2. Hibás teljesítés - Minőségi kifogás

 

A szolgáltató hibásan teljesít, ha az átadás-átvétel időpontjában a termék nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a szolgáltató, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában vagy a termék átvétele során ismerte vagy felismerhette. A vevő a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó alább ismertetett szabályai szerint érvényesítheti:

Az átvétel megtagadása:

A vevő megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak (például: sérült csomagolás, lejárt fogyaszthatósági-/ minőségét megőrzi idő, az ép csomagoláson keresztül is egyértelműen megállapítható minőségi hibák).

 

A termék visszaküldése

Amennyiben a kiszállított termék, a normális tárolási körülmények között (mezőgazdasági termékek esetén ez 15 Celsius fok alatti hőmérséklet, 80-95% relatív páratartalmú és szárazabb légterű környezet) bekövetkező romláshibája következik be (például, a termék belsejében található, kívülről nem észlelhető hiba), és a hibás teljesítés az átvétel pillanatában nem volt megállapítható, úgy a vevő jogosult a terméket minőségi kifogásra történő hivatkozással a szolgáltató részére

-          friss termékek esetén az átadás-átvételt követő 24 (huszonnégy) órán,

-          csomagolt, hűtést nem igénylő termékek esetén az átadás-átvételt követő 3 (három) napon

belül visszaküldeni.

 

A sérülékenyként feltüntetett termékek körében (például tojás, zöldségek, gyümölcsök) a szolgáltató az átadás-átvételt követően nem vállal felelősséget a terméken látható sérülések miatt bekövetkező minőségi kifogás esetén.

 

A szolgáltató az átadás-átvételt követően nem vállal felelősséget a raklapok, dobozok alján esetlegesen megnyomódott termékekért.

 

A vevő tudomásul veszi, hogy a fenti határidőn túli minőségi kifogási igények teljesítésére a szolgáltató nem köteles, azok a felek jogviszonyában a teljesítést követően keletkezett hibaként értékelendők.

 

A hibás teljesítésre vonatkozó visszaküldési jogosultság nem terjed ki:

-          szépséghibára, amely felületi sérülésből ered, de a termék ízét nem érint,

-          romlást nem okozó „száraz” hibára,

-          a nem megfelelő tárolási körülményekből keletkező hibára.

 

A jelen pontban szabályozott hibás teljesítés keretében a vevő által érvényesíthető igények:

-          a vásárló jogosult a szolgáltatótól a megrendelt termék kicserélését kérni,

-          a vásárló jogosult a minőségi hibával érintett termékkel és a megrendelés kori vételárával arányos kompenzációt igényelni.

 

 

Kellékszavatosság - Termékszavatosság

 

Az ingó dolognak minősülő termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt azonban kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesíteni nem lehet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló a szolgáltatóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

 

 

Kellékszavatosság

 

Fogyasztóval kötött ingó dolognak minősülő új termék vásárlására irányuló szerződés esetén a vásárló a szolgáltató hibás teljesítése miatt a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidőn belül azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vásárló érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

A vásárló – választása szerint – igényelheti a termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

 

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a szolgáltatóval, a késedelemből eredő károkért a vásárló felel.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint hogy a vásárló igazolja, hogy a terméket a szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a szolgáltató csak akkor mentesül a szavatossági igény teljesítési kötelezettsége alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ha a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Amennyiben a vásárló a kellékszavatossági igényét a terméknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


A kellékszavatossági jogból eredő kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik, kivéve, ha a termék meghibásodása a vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztására is visszavezethető. Ebben az esetben a közrehatás arányában kötelesek a felek viselni.

 

 

Termékszavatosság

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a vásárló e jogosultságát elveszti. A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

A vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 

 

 

 

Jótállás

A szolgáltató a webáruházon nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá vagy a Polgári Törvénykönyv alapján jótállás alá tartozna.

 

 

A jelen pontokban leírtak nem érinti azokat a fogyasztói jogokat, amelyek a vásárlót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció, panasztétel terén a kapcsolódó hatályos jogszabályok, valamint a jelen ÁSZF alapján megilletnek.

 

 

XIV.            A szerződéstől való elállás

 

 

A fogyasztó az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

A vásárló az elállás jogát a termék kézhezvételét követő 14 napon belül egyértelmű, egyoldalú, indokolás nélküli nyilatkozatával gyakorolhatja. A vevő az elállási joga gyakorlása esetén köteles az elállási nyilatkozatot a szolgáltató részére haladéktalanul megküldeni, és a nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül az elállási jogával érintett terméke(ke)t a szolgáltató részére a saját költségén visszaküldeni vagy azt a szolgáltató részére átadni. A szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a szolgáltató részére. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

 

A szolgáltató az elállási nyilatkozat átvételéről köteles haladéktalanul értesíteni a vevőt, valamint köteles a vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is - kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott - haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszafizetni. Ha a fogyasztó nem a teljes megrendeléstől, hanem annak csak egy részétől áll el, ez esetben a szolgáltató csak az elállással érintett termékek ellenértékét téríti vissza a fogyasztó részére. (A vételár meghatározásakor a termék(ek) megrendelésekor a vevő által fizetett ár az irányadó.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a szolgáltató, melyből kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a visszaküldött termékeket vissza nem kapta, vagy a vevő hitelt érdemlően visszaigazolta, hogy a terméke(ke)t a szolgáltató részére visszaküldte.

 

A vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelő időben és a fent meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

 

A fogyasztó az elállás jogát a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében az alábbi esetekben NEM gyakorolhatja:

 

 

a)      Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék

 

Amennyiben a szolgáltató és a vásárló között létrejött adásvételi szerződés romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek megvételére vonatkozik - ilyenek például a mezőgazdasági termékek. -, a fogyasztót elállási jog nem illeti meg.

 

b)      Zárt csomagolású termék

 

A vevőt az olyan hosszabb ideig eltartható, zárt csomagolású termékek esetében sem illeti meg az elállás joga, amelyek természetüknél fogva (például higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek (például szörp, méz, lekvár, szalvéta). A szolgáltatótól nem várható el az ilyen termékek visszavétele abban az esetben, ha a vásárló terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta, rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi váladékkal, egyéb szennyeződésekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

 

Amennyiben azonban a vevő még nem kezdte meg ezen zárt csomagolású termék(ek) használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, a csomagolás még érintetlen, sértetlen, akkor a vevő az elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

 

c)       Alkoholtartalmú termékek

 

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére (kiszállítás) csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

 

 

 

Elállási nyilatkozat minta:

 

Szolgáltató neve: Csemegefarm Kft.

Székhelye: 2765 Farmos Öregszőlő 1478

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Megrendelés száma:________________________

Termék megnevezése:______________________

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:_______________________

 

A fogyasztó neve:___________________________

A fogyasztó címe:___________________________

 

  

Kelt:___________________________

 

 

A fogyasztó aláírása:_________________________

 

 

 

 

XV.            Panasztétel, reklamáció

 

 

Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a vásárlót ebben az esetben megilleti a panasztétel joga, melyet szolgáltató II. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén tehet meg. A fogyasztó a szerződés megkötésével, a webáruház működésével, az átadáskor eljáró személy magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti a szolgáltató II. pontban megadott elérhetőségén.

 

A szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a fogyasztó a panaszt írásban jelentette be, szolgáltató a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

 

A vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a webáruházon történő közvetítő szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.


A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

A békéltető testület neve: Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2

Elérhetősége: pmbekelteto@pmkik.hu

 

A fogyasztó panaszával ezen túl jogosult az alábbi szervekhez fordulni:

 

Farmos Önkormányzat jegyzője

Cím: 2765 Farmos, Fő tér 1.

Elérhetősége: Telefon: 06-53/390-001, 06-53/390-015

 

Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím

1088. Budapest, József krt. 6.

E-mail

fogyved@pest.gov.hu

Telefon

(1) 459-4843

 

 

 

XVI.            A szolgáltató felelőssége

 

 

XVI.1. A webáruház működtetésével kapcsolatos felelősség

 

A szolgáltató az információs szolgáltatási, közvetítő tevékenysége során mindenkor a tőle elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint a felhasználók érdekeinek az adott körülmények között lehetséges legnagyobb mértékben történő figyelembevételével köteles eljárni.

 

Annak ellenére, hogy szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a felhasználó számára. A szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, illetve az ezekből eredő károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból következnek be. Amennyiben a szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

 

A szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:

a)       harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmaiért, amelyekhez a http://www.csemegefarm.hu weboldalon keresztül lehet ellátogatni, beleértve ebbe a honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket, harmadik személy által a szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formáját,

b)      hozzájárulása vagy tudomása nélkül a szolgáltatás honlapjára feltett tartalomért, amennyiben szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy nem kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza,

c)       amennyiben a szolgáltató webáruháza honlap nem kompatibilis a felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;

d)      műszaki nehézségekért, beleértve a szolgáltató honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

 

A felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

 

Amennyiben a felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni a szolgáltatónak. Amennyiben a szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, annak módosítására.

 

A szolgáltató jogosult a szolgáltatások nyújtását bármikor saját diszkrecionális döntésével felfüggeszteni vagy megszüntetni, különösen, ha

a)       a szolgáltató vagy a szolgáltató valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig szünetelteti, vagy korlátozza működését; illetőleg ha

b)      a szolgáltatás szüneteltetésére a felhasználók adatai védelme érdekében kerül sor.

 

A szolgáltató ezen irányú szándékát legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően köteles a honlapján jól feltűnő módon közzétenni, kivéve ha a szolgáltatás szünetelésére azonnali intézkedés keretében került sor és ezáltal a szolgáltatónak nem áll módjában az előzetes tájékoztatás kihirdetése.

 

Nem terheli felelősség a szolgáltatót olyan, kisebb jelentőségű hibákért vagy mulasztásokért, amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak.

Nem felel a szolgáltató az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a felhasználó és harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza.

 

A szolgáltató felelősségének jelen ÁSZF szerinti korlátozása vagy kizárása nem érinti a szolgáltatónak azt a felelősségét, amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni.

 

 

XVI.2. A termék átadás-átvételével kapcsolatos felelősség

 

A szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a termék tulajdonjogának a vevő részére történő átruházását és a termék vevő általi felhasználását.

 

A szolgáltató az észszerűség határain belül mindent megtesz annak érdekében, hogy a vevő kérésére a terméket a vevőnek ígért, a vevő által megadott szállítási határidőnek megfelelően, a vevő által kért helyre, házhoz szállítsa. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a rajta kívül álló okból (például forgalmi akadályok, rossz időjárási körülmények stb.) bekövetkező esetleges késésből származó károkra és veszteségekre.

 

A szolgáltató nem felelős a termékben, a hatáskörén kívül eső okból bekövetkező károsodásokért, így különösen a termék természetéből, tulajdonságából fakadó bármilyen hibáért, hiányosságért, a szolgáltató képviseletén vagy megbízásán kívül eljáró személy (vevő, harmadik fél, hatóság) cselekménye, vagy mulasztása, „vis maior” esetén akkor sem, ha erről a küldemény átvételekor a szolgáltatónak tudomása is volt.

 

A szolgáltató, mint fuvarozó mentesül az úgynevezett árukárokért (eltűnés, megsemmisülés, illetőleg értékcsökkenés (megrongálódás, megromlás)) való felelősség alól, ha azt:

a)       a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok,

b)      a termék belső tulajdonsága (sérülékenység, kukacosodás stb.),

c)       a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága,

d)      a vevő által végzett átvétel, illetve

e)       a vevő utasítása okozta.

A szolgáltató fokozott felelősségét ellensúlyozza a kártérítés mértékének korlátozása. A szolgáltató, mint fuvarozó csak a fuvarozás alatt keletkezett tényleges “árukárok” megtérítésére köteles, nem köteles tehát a teljes kárt megtéríteni. Nem érvényesülnek azonban ezek a korlátozások, ha a szolgáltató a kárt szándékosan okozta.

 

Ha a szolgáltatótól történő átvételkor felismerhető, hogy a termék hiányos vagy sérült, a szolgáltatóval szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell – a termék kézbesítésekor a kézbesítési okiraton azt jelezni szükséges -, ellenkező esetben az a későbbiekben már nem érvényesíthető. Ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni, a kártérítési igényt három munkanapon belül lehet a szolgáltatónál írásban bejelenteni.

 

Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, - a hiánytól vagy megsérüléstől eltérő -valamennyi kárigényt (például késedelmes szállítás) írásban, a termék átvételétől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül kell a szolgáltatónak benyújtani.

 

 

XVII.            A szerződéses jogviszony megszűnése, megszüntetése

 

 

A regisztrált felhasználók és a szolgáltató között fennálló jogviszony a regisztráció önkéntes vagy szolgáltató általi törlésével megszűnik, de a jogviszony megszűnése nem érinti a már megrendelt termékek tekintetében megkötött adásvételi szerződést. A felhasználó elhalálozása esetén a regisztráció törlése iránt közeli hozzátartozó, illetve törvényes képviselő járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával.

 

A szolgáltató bármely regisztrált felhasználót törölhet a nyilvántartásából, amennyiben a regisztrált felhasználó bizonyíthatóan a honlapot támadó, ártó tevékenységet folytat. A szolgáltató a többi felhasználó általi zavartalan felhasználás érdekében az ilyen tevékenység esetén büntetőjogi feljelentéssel élhet a jogi szabályozások keretén belül, illetve polgári peres úton kártérítési igényét is érvényesítheti a bizonyítottan jogellenes magatartást végzőkkel szemben.

 

A felhasználó regisztrációjának törlését a csemegefarm@gmail.com e-mail címre elküldött kérelmével, vagy a honlapon a „fiók törlése” menüpont alatt kérheti. Az üzenet megérkezését követően a szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek az aktív rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott megrendelésekre vonatkozó adatok és dokumentumok megőrzését, a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

 

XVIII.            Egyéb rendelkezések

 

 

A felek az ÁSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek.

 

A szerződő felek minden köztük felmerülő esetleges és békés úton nem rendezhető jogvitában alávetik magukat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályban meghatározott általános perrendtartási szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságnak.

 

Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad.

 

Az ÁSZF-ben vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat szolgáltató általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását.

Lépjen kapcsolatba velünk!